Bản Thăm Dò Về Sự Tham Gia Của Phụ Huynh “Title I, Part A” 2021–2022

Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để trả lời các câu hỏi trong bản Thăm Dò Sự Tham Dự của Phụ Huynh trong các trường HISD “Title I, Part A” niên khoá 2021–2022. Mục đích của bản thăm dò này là để biết xem trường đã hỗ trợ và khích lệ sự tham dự của gia đình vào việc giáo dục con em như thế nào. Bản thăm dò này chỉ cần khoảng 10 phút để hoàn tất. Ý kiến của quý vị sẽ được giữ kín. Để đảm bảo ý kiến ​​của quý vị được tiếp nhận, quý vị phải nộp lại tờ thăm dò này vào đúng ngày hay trước ngày 20 tháng Năm, 2022 cho trường của con em. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để điền tờ thăm dò này, vui lòng tiếp xúc với liên lạc viên Title I trong trường của con em. Vui lòng ghi nhớ: Nếu mọi con em quý vị theo học cùng một trường, quý vị chỉ phải điền một tờ thăm dò. Nếu con em quý vị theo học các trường khác nhau, quý vị phải điền một bản thăm dò cho từng trường khác nhau.

Question Title

* 2. Quý vị có bao nhiêu con em theo học ở trường này? (Chọn một)

Question Title

* 3. Có đứa trẻ nào ghi danh tại trường này được nhận biết là: (Đánh dấu tất cả những gì đúng)

Question Title

* 4. Kể từ 29 tháng Mười, 2021, (các) con tôi theo học trường này: (Chọn một)

Question Title

* 5. Năm nay, tôi nghĩ các cuộc họp, huấn luyện, và tài ảo sau đây thì hữu ích:

  Không Tôi không tham dự
A. Các cuộc họp Thường Niên Title I/Phụ Huynh Title I
B. Các cuộc họp “Parent University”
C. Giới thiệu trường (Open House)
D. Bất cứ cuộc huấn luyện hay nguồn năng nào để giúp đỡ các nhu cầu gia đình ở nhà. Thí dụ: biết đọc viết, khả năng làm việc, sức khỏe và dinh dưỡng
E. Bất cứ cuộc huấn luyện hay nguồn năng nào để giúp đỡ con tôi học ở nhà. Thí dụ: lời khuyên giúp làm bài tập, chính sách bài tập, môn trực tuyến của HISD, td. “Parent Introduction to Virtual Learning”
F. Học trình ảo buổi tối
G. Bất cứ cuộc họp nào về con cái giữa tôi và giáo chức, hiệu trưởng, hiệu phó, hay nhân viên học đường. Thí dụ: họp phụ huynh/giáo chức, họp IEP hay 504
H. Các cuộc họp ban giáo dục ở trường hay hội PTA

Question Title

* 6. Cho chúng tôi biết các lý do quý vị không tham dự các cuộc họp, huấn luyện hay sinh hoạt ảo được trường cung cấp: (Đánh dấu tất cả những gì đúng)

Question Title

* 7. Về niên khoá 2021–2022, trường của (các) con tôi:

  Không Tôi không rõ
A.Cung cấp cho tôi Chính Sách Tham Dự của Phụ Huynh và Gia Đình
B. Cung cấp cho tôi Cam Kết giữa Phụ Huynh-Trường.
C. Xin tôi cho biết ý kiến về Chính Sách Tham Dự của Phụ Huynh và Gia Đình và Cam Kết giữa Phụ Huynh-Trường.
D. Cung cấp thông tin Title I trong trang mạng của trường.

Question Title

* 8. Theo ý kiến tôi, tôi cảm thấy các giáo chức, ban quản trị, và nhân viên đã hỗ trợ các nhu cầu cá biệt của (các) con và của tôi bởi:

  Không đồng ý Đồng ý Không ý kiến
A. Nói với tôi về việc học hành của (các) con tôi như thế nào đối với các bài học ở trường.
B. Giúp (các) con tôi làm bài tập và những bài chúng gặp khó khăn trong lớp.
C. Liên tục cung cấp cho tôi thông tin, nguồn tài liệu, và lời khuyên về cách giúp đỡ (các) con tôi học giỏi hơn ở trong trường.
D. Cung cấp sự giúp đỡ thêm cho các con tôi để làm bài (td, dạy kèm, chương trình sau khi tan học, đáp ứng với sự can thiệp [RTI]).
E. Khích lệ tôi tham dự PTO hoặc các nhóm cải tiến học đường.
F. Có nhân viên và cố vấn sẵn sàng giúp đỡ (các) con của tôi.
G. Quý trọng ý kiến và vai trò của tôi về sự giáo dục (các) con tôi được thành công
H. Khích lệ tôi quan sát (các) con trong lớp hay trong việc học ảo.
I. Cung cấp cho gia đình tôi thông tin về các chương trình và dịch vụ trong cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của gia đình tôi.
J. Cung cấp sự giáo dục có phẩm chất cao, đầy ý nghĩa cho (các) con tôi để chuẩn bị chúng được lên lớp hay tốt nghiệp trung học.
K. Cung cấp sự giáo dục có phẩm chất cao, đầy ý nghĩa cho (các) con tôi để giúp chúng đậu được các bài thi của học khu và tiểu bang.
L. Cung cấp các khả năng xã hội và sự giúp đỡ có ý nghĩa cho (các) con tôi.
M. Cung cấp sự hỗ trợ cho gia đình tôi khi bị ảnh hưởng bởi các nghịch cảnh (td, thiên tai, thất nghiệp, mất đi một phần tử gia đình, v.v.)

Question Title

* 9. Năm nay, tôi giúp con tôi học ở nhà bởi:

  Không bao giờ Thỉnh thoảng Thường
A. Giúp con tôi hoàn tất bài làm ở nhà và các đồ án liên hệ đến trường.
B. Theo dõi thời gian con tôi xem truyền hình, dùng điện thoại, truyền thông xã hội, chơi với các app.
C. Thúc giục con tôi tham dự các chương trình học thêm hay các sinh hoạt ngoại khóa sau khi tan học
D. Khích lệ con tôi biểu diễn hay thảo luận những gì chúng học được ở trường
E. Tìm các nguồn năng bên ngoài để giúp con tôi học hành. Thí dụ: dạy kèm, trị liệu pháp, hỗ trợ y tế
F. Lắng nghe và nói chuyện với con tôi về các cảm nghiệm ở bên trong và bên ngoài trường.
G. Gia tăng cung cấp việc truy cập kỹ thuật và các nguồn năng trên mạng

Question Title

* 10. Năm nay, những trở ngại/thách đố làm tôi bị giới hạn khả năng hỗ trợ (các) con gồm: (Đánh dấu tất cả những gì đúng)

Question Title

* 11. Tôi muốn có sự giúp đỡ thêm từ trường để giúp (các) con tôi với: (Đánh dấu tất cả những gì đúng)

Question Title

* 12. Nền tảng chủng tộc/dân tộc chính yếu của tôi là: (Chọn một)

Question Title

* 13. Trong gia đình, ngôn ngữ chính được sử dụng là: (Chọn một)

Question Title

* 14. Trong gia đình, tối thiểu một phụ huynh hay giám hộ có khuyết tật.

Question Title

* 15. Trong gia đình, trình độ giáo dục cao nhất của một phụ huynh hay giám hộ là: (Chọn một)

T